Úřední korespondence a rady k ní

Vše co souvisí s provozem tramvají. Chcete se stát řidičem tramvaje? Podívejte se sem. Debata ohledně linkového vedení a výluk.

Moderátor: TRAM-FÓRUM

Odpovědět
Uživatelský avatar
9001
Uživatel
Příspěvky: 9978
Registrován: 15.11.2003 18:49
Bydliště: Blízko konečné linky 24,51.
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od 9001 » 09.7.2017 22:21

MM: Ten román jsem ani nečetl, protože samotný článek na idnesu je reklamní sdělení pana Mikejepan. Doporučuji pogooglit a pochopíš co to je za odpad...

MM-Mikulovsky
Uživatel
Příspěvky: 8468
Registrován: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od MM-Mikulovsky » 09.7.2017 21:58

titulní článek včerejší/sobotní MF Dnes "Řidiči školí polici: Nesmíte pokutovat - Nový přestupkový zákon je nejednoznačný, policisté se v něm sami nevyznají"
, kde je zcela nesmyslně/lživě uvedeno např., že:
- pokuty za přestupky v dopravě zákon skutečně nezmiňuje
- není možno trestat např. prostitutky zákazem pobytu (v celé obci či její části, aby se při něm tzv. hříšníci mohli pohybovat např. domů, k lékaři do zaměstnání) za porušení obecních vyhlášek, jehož nedodržením se následně dopouštějí trestného činu "porušení úředního rozhodnutí", za nějž končí na čas ve vězení a obce od nich mají tzv. klid

ČLÁNEK SOUVISÍ SE SKUTEČNSTÍ, ŽE od 1.7.2017 platí dva nové zákony:
ZÁKON 250/2016 Sb. ze dne 12. července 2016
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- obsahujícího ovšem zcela odlišně znějící ustanovení, než je uvedeno ve zmíněném článku - jedná se např. o:
§ 5
Přestupek
Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.
- někdo má asi problém pochopit, že " Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v JAKÉMKOLIV ZÁKONĚ za přestupek výslovně označen ...." Z:arrow: ROZHODNĚ TO NENÍ "V TOMTO ZÁKONĚ", PROTOŽE TENTO NOVĚ NEOBSAHUJE/NEVYJMENOVÁVÁ ŽÁDNÉ PŘESTUPKY - NA VYJMENOVÁNÍ NĚKTERÝCH PŘESTUPKŮ JE JINÝ ZÁKON (viz níže)
§ 60
Věcná příslušnost
(1) Nestanoví-li zákon jinak, je správním orgánem příslušným k řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Obecní úřad je příslušný k řízení o přestupcích
a) proti pořádku v územní samosprávě,
b) proti veřejnému pořádku,
c) proti občanskému soužití a
d) proti majetku.
- nějak článeku nezmiňuje, že tento zákon naopak neuvádí oprávnění projednávat přestupky v dopravě správními orgány = obecními úřady Z:arrow: někdo bude mít asi problém:
a) že tento § - narozdíl např. od níže uvedeného §74 (stejného zákona), odst.1, odr. i) - CHYBNĚ NEUVÁDÍ USTANOVENÍ "o němž to stanoví jiný zákon"!
b) pochopit, že TENTO ZÁKON ASI ZÁMĚRNĚ TZV. DUPLICITNĚ NEVYJMENOVÁVÁ OPRÁVNĚNÍ PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ UVEDENÉ V JINÝCH ZÁKONECH (což částečně platilo i v původním "zákoně o přestupcích a řízeních o nich" - např. přestupky uvedené zákoně 266/1994 o drahách
(nyní upraveného -viz: [quote="183/2017 Sb. ZÁKON ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích"]ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o dráhách
Čl.XLIV
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 6j zní:
"6j) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.".
2. Nadpis části osmé zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 50 se doplňují slova "fyzických osob".
4. V nadpisu nad označením § 51 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 51 odst. 1 až 7 úvodních částech ustanovení, § 52 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 52 odst. 4 a 5, § 52 odst. 6 až 8 úvodních částech ustanovení a v § 52 odst. 9 až 11 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 51 odst. 8 a v § 52 odst. 12 úvodní části ustanovení znějí: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
7. V § 51 odst. 8 písm. a) až e), § 51 odst. 9, § 52 odst. 12 písm. a) a b) a v § 52 odst. 13 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. § 52a včetně nadpisu zní:
"§ 52a
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává drážní správní úřad s výjimkou
a) přestupků podle § 50 odst. 1 písm. i) a přestupků podle § 51 odst. 1 písm. l), které projednává Drážní inspekce,
b) přestupků podle § 51 odst. 4 písm. h) až q), § 51 odst. 5 písm. g), § 51 odst. 7 a § 52 odst. 7, které projednává Úřad, a
c) přestupků podle § 52 odst. 6, dopustí-li se přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury, které projednává obecní živnostenský úřad.
(2) Přestupky podle § 50 odst. 1 písm. c) až f) může projednat příkazem na místě Policie České republiky.
(3) Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá orgán, který je uložil.".
Poznámka pod čarou č. 8e se zrušuje.[/quote][/i] upozornění:
- je otázka (chyba v neuvedení) jaký úřad projednává "přestupky podle § 51 odst. 4 písm. h) až q), § 51 odst. 5 písm. g), § 51 odst. 7 a § 52 odst. 7":
"4.) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy dopustí přestupku tím, že
......
h) omezí provozování dráhy nebo její části v rozporu s § 23b nebo 23c,
i) v rozporu s § 22a odst. 2 neumožní dopravci užití veřejně nepřístupné vlečky nediskriminačním způsobem za účelem přístupu k jiné dráze, k zařízení služeb, k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu,
j) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) neumožní dopravcům využití přidělené kapacity dráhy,
k) nezajistí dopravcům přístup k poskytovaným službám podle § 23 odst. 1 písm. b),
l) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. c) sjedná cenu za užití dráhy a za přidělení její kapacity diskriminačním způsobem,
m) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. d) neumožní dopravci provozovat drážní dopravu na dráze,
n) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e) neumožní dopravci užití dráhy pro objezd nesjízdného úseku,
o) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. f) nevede seznam provozovaných drah a jejich součástí,
p) v rozporu s § 23 odst. 5 nezpracuje analýzu kapacity přetížené dráhy,
q) v rozporu s § 23 odst. 6 nepřijme plán na zmírnění nebo odstranění přetížení dráhy, nebo
.........
5.) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy celostátní nebo regionální dopustí přestupku tím, že
.......
g) nezpracuje jízdní řád podle § 40 odst. 1,
..........
7.) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení služeb dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23d odst. 1 neposkytne dopravci službu bezprostředně související s provozováním drážní dopravy nebo ji poskytne diskriminačním způsobem, nebo
b) v rozporu s § 23f nezajistí, aby byly služby poskytovány prostřednictvím pobočky a o jejich poskytování bylo vedeno oddělené účtování."
- jen zde je uvedeno, že příkazem může PČR (ale nikoliv i MP) projednat:
"1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
........
c) poruší nebo ohrozí provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškodí součásti dráhy nebo součásti drážního vozidla,
d) úmyslně poškodí stavbu dráhy, stavbu na dráze nebo jiné zařízení, které je součástí této stavby, anebo úmyslně naruší činnost drážního zařízení nebo drážního vedení,
e) v rozporu s § 22 odst. 4 nedbá v obvodu dráhy pokynu provozovatele dráhy,
f) poruší přepravní podmínky stanovené pro přepravu nebezpečných věcí na základě § 37 odst. 2 písm. j) nebo § 37 odst. 3 písm. d),[/u]

HLAVA V
POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
§ 73
Oznamování přestupku
Má-li orgán Policie České republiky nebo Vojenské policie (dále jen "orgán policie") nebo jiný správní orgán důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, a není-li sám příslušný k jeho projednání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu. V oznámení uvede zejména, kdo je podezřelým z přestupku, pokud je mu znám, popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán, zákonné ustanovení obsahující skutkovou podstatu předmětného přestupku a důkazní prostředky, které jsou mu známy.
§ 74
Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech
(1) Orgán policie učiní nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem, nasvědčují-li okolnosti tomu, že byl spáchán přestupek
a) proti veřejnému pořádku,
b) proti občanskému soužití, v jehož důsledku došlo k ublížení na zdraví z nedbalosti,
c) proti majetku,
d) proti pořádku ve státní správě,
e) proti pořádku v územní samosprávě,
f) podle zákona o silničním provozu,
g) proti pořádku ve státní správě v působnosti Policie České republiky nebo Vojenské policie,
h) na úseku požární ochrany, nebo
i) o němž to stanoví jiný zákon.

(2) O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední záznam, který přiloží k oznámení. Orgán policie učiní oznámení příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví.
(3) Orgán policie
a) věc předá příslušnému orgánu, jde-li o jednání, které má znaky přestupku, nebo nasvědčují-li zjištěné skutečnosti, že jde o trestný čin, nebo
b) věc odloží, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek projednat, anebo nezjistí-li do 30 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba; pominou-li důvody odložení, věc oznámí, není-li na místě věc vyřídit jinak.
(4) Orgán policie na požádání vyrozumí do 30 dnů oznamovatele přestupku o provedených opatřeních.
§ 75
Součinnost
Orgán policie nebo jiný správní orgán provede bez zbytečného odkladu na žádost příslušného správního orgánu úkony potřebné k prověřování oznámení o přestupku, k projednání přestupku a k výkonu rozhodnutí. Pokud orgán policie nebo jiný správní orgán není k provedení požadovaných úkonů příslušný, neprovede je a vyrozumí o tom příslušný správní orgán.
- někdo má zjevně problém pochopit, že PČR ČI JINÝ SPRÁVNÍ ORGÁN (což by měla být snad i MP, protože hlavně z toho plyne, že PČR a Vojenská polici jsou ve věci projednání přestupků považovány za správními orgány) při podezření z přestupku proti pořádku/podle zákona vyjmenovaného tímto zákonem - což je i zákon o silničním provozu, který nemůže z nějakého důvodu sama projednat/vyřešit/uzavřít, MÁ POVINNOST PROVÉST NEZBYTNÁ ŠETŘENÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODEZŘELÝCH OSOB A ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZNÍCH MATERIÁLŮ ...."
§ 91
Ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě
(1) Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze napomenutí nebo pokutu, pokud obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.
(2) Napomenutí nebo pokutu příkazem na místě může kromě příslušného správního orgánu uložit
a) orgán Policie České republiky za přestupek proti pořádku ve státní správě v působnosti Policie České republiky, za přestupek proti pořádku v územní samosprávě, za přestupek proti veřejnému pořádku, přestupek proti občanskému soužití a přestupek proti majetku,

b) orgán Vojenské policie za přestupek proti pořádku ve státní správě nebo za přestupek na úseku všeobecné vnitřní správy, pokud k němu došlo na úseku státní správy v působnosti Vojenské policie, za přestupek proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a přestupek proti majetku, jde-li o přestupek osoby podle § 3 zákona o Vojenské policii,
c) orgán státní báňské správy za přestupek proti pořádku ve státní správě, pokud jím byly porušeny povinnosti vyplývající z ustanovení horních předpisů v působnosti orgánů státní báňské správy,
d) orgán inspekce práce za přestupek proti pořádku ve státní správě, pokud jím byly porušeny právní předpisy o bezpečnosti práce, dopustil-li se tohoto přestupku zaměstnanec na svém pracovišti nebo podnikatel ve svých prostorách, a
e) strážník obecní policie za přestupek, jehož projednání je v působnosti obce, za přestupek proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona o silničním provozu, a za přestupek proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.
§ 92
Příkaz na místě a příkazový blok
(1) Je-li příkazem na místě ukládána pokuta nebo peněžitá záruka za splnění povinnosti, obdrží obviněný příkazový blok. Podpisem příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Nemůže-li obviněný peněžitou povinnost na místě splnit, vydá se mu příkazový blok na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení, o lhůtě splatnosti a o následcích nezaplacení.
(2) V příkazovém bloku se uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, a název právnické osoby,
b) datum narození obviněného nebo identifikační číslo osoby, pokud je obviněným právnická nebo podnikající fyzická osoba, bylo-li jim přiděleno,
c) adresa místa trvalého pobytu obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, popřípadě adresa místa hlášeného pobytu cizince, má-li hlášený pobyt na území České republiky, nebo adresa sídla obviněného, je-li právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, nebo adresa místa, kde se nachází jeho nemovitý majetek, nebo adresa místa, kde vykonává svoji činnost v případě, že na území České republiky nemá sídlo nebo je nelze zjistit a má na území České republiky nemovitý majetek nebo zde vykonává svoji činnost,
d) podpis obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou,
e) popis skutku s označením místa, času a způsobu jeho spáchání nebo v případě záruky za splnění povinnosti popis skutkových zjištění,
f) právní kvalifikace skutku včetně formy zavinění a ustanovení právního předpisu, na jehož základě je povinnost ukládána,
g) výše uložené pokuty nebo záruky za splnění povinnosti,
h) označení správního orgánu,
i) jméno a příjmení, funkce nebo služební číslo nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby,
j) podpis oprávněné úřední osoby,
k) datum a místo vydání příkazového bloku a
l) poučení, že podpisem obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se příkazový blok stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.
(3) Správní orgány odebírají příkazové bloky od příslušného celního úřadu, plyne-li výnos do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, s výjimkou rozpočtu kraje nebo rozpočtu obce, a od krajského úřadu, plyne-li výnos do rozpočtu kraje nebo do rozpočtu obce. Příkazové bloky vydává Ministerstvo financí.
ZÁKON 251/2016 Sb. ze dne 15. června 2016
o některých přestupcích
- obsahujícího ovšem zcela odlišně znějící ustanovení, než je uvedeno ve zmíněném článku - jedná se např. o:
§ 2
Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
..........
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně
a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,
b) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,
c) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní anebo poruší úřední uzávěru nebo úřední značku,
d) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku anebo pozmění její obsah,
e) podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení,
f) jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí,
g) neoprávněně vystupuje jako úřední osoba, nebo
h) nedodrží omezující opatření uložené v řízení o přestupku.
.........
- někdo zcela zjevně nesprávně uvádí, že není možno udělit/potrestat "hříšníka" páchajícího některé přestupky "zákazem pobytu(pohybu)" -resp. "omezujícím opatřením" (viz níže) místo, aby správně uvedl, že porušení takového "omezujícího opatření za spáchání určitého druhu přestupku" PŘESTALO BÝT TRESTNÝM ČINNEM (porušení úředního rozhodnutí), ALE JE NOVĚ POUZE DALŠÍM PŘESTUPKEM (ovšem nově registrovaným v příslušné evidenci, díky čemuž se nějak mají možnost přestupky sčítat - resp. přitvrzovat tresty za jejich opakování)!
§ 4
Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce nebo kraje.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
(4) Dopustí-li se přestupku podle odstavce 1 nebo 2 fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření.
- někdo zcela zjevně nechápe, že:
a) "omezující opatření" = "zákaz pobytu(pohybu)" -viz:(po určité oblasti/obci) [quote="ZÁKON 250/2016 Sb. ze dne 12. července 2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich , § 52 -Omezující opatření, odst.1"]Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají sportovní, kulturní a jiné společenské akce, popřípadě v povinnosti zdržet se styku s určitou osobou nebo vymezeným okruhem osob nebo v povinnosti podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo násilného chování.[/quote] b) "porušení stanovené povinnosti" (stanovené nařízením/vyhláškou) je i "porušení zákazu" (stanoveného nařízením/vyhláškou)

Uživatelský avatar
demon
Uživatel
Příspěvky: 6446
Registrován: 08.4.2006 16:32
Bydliště: Všude dobře, tak co doma...
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od demon » 02.7.2017 21:54

MM-Mikulovsky píše:"NAŘIZUJE POVINNOST DOKÁZAT ZABRÁNIT SRÁŽCE S PŘEDCHOZÍM VLAKEM/VOZIDLEM POUZE PROVOZNÍM BRŽDĚNÍM, KDYŽ TEN PŘEDCHOZÍ BRZDÍ NOUZOVĚ".
Z:arrow: výklad DPP je, že zastavuje-li se nouzově (pro odvracení NEBEZPEČÍ), tak to není BEZPEČNÉ zastavení (což ti potvrdí jistě např. MF)!
To ale není výklad DPP, nýbrž tvůj. Nemůžu si pomoci, ale z žádného z tebou citovaných paragrafů mi nic takového nevyplývá.
Tedy zastavím-li bezpečně (tj.nezpůsobím MU), je zcela jedno jestli to bylo v průběhu brzdění s přispěním KB či nikoliv.

Uživatelský avatar
9001
Uživatel
Příspěvky: 9978
Registrován: 15.11.2003 18:49
Bydliště: Blízko konečné linky 24,51.
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od 9001 » 01.7.2017 23:42

MM: Jenže pouze v daném místě...

Příklad za všechny. Seifertova.
Nesmím tě omezit ani ohrozit při najetí cca v úrovni ulice Krásova, ale ty si pak následně musíš vytvořit dostatečný odstup, aby si mohl bezpečně zastavit.

Za IPP morálně může cyklista ( můj názor na ně je všeobecně známý :devilsmokin ), ale prostě ten řidič druhé tram neměl bezpečnou vzdálenost...

MM-Mikulovsky
Uživatel
Příspěvky: 8468
Registrován: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od MM-Mikulovsky » 01.7.2017 23:25

9001 píše:At to čtu jak to čtu, tak to se do toho dostáváš ještě víc... U soudu na tebe vytáhnou, že ty máš daleko vyšší odborné znalosti k řízení vozidla a i přesto si nevzal v úvahu technické možnosti svého vozidla...

Nevím čeho chceš dosáhnout? V D1/2 tě nikdo neobvinuje, pokud použiješ magnety...

U soudu, bez kamerového záznamu, taky neprokážeš, že vozidlo před tebou zastavilo bez důvodu...
1.) TRAMVAJ JE KOLEJOVÉ VOZIDLO, KTERÉ "NEKOLEJOVÍ" ÚČASTNÍCI (PŘI SVÉM NAJÍŽDĚNÍ NA TRAMVAJOVÝ PÁS, KTERÉ MAJÍ POVOLENÉ JEN V PŘÍSLUŠNÝCH MÍSTECH PRO PŘÍSLUŠNÝ SMĚR - PODÉLNĚ JEDINĚ V ÚROVNI VOZOVKY, KTERÁ NEMÁ SOUBĚŽNÝ DOSTATEČNĚ ŠIROKÝ PRUH) NESMÍ NEJEN OHROZIT, ALE ANI OMEZIT = DONUTIT ŘIDIČE TRAMVAJE ANI JENOM SNÍŽIT RYCHLOST JÍZDY (NESMĚT OMEZIT JE VÍC NEŽ POVINNOST DÁT PŘEDNOST - VČETNĚ VOZIDLŮM S PRÁVEM PŘEDNOSTI V JÍZDĚ, JEJICHŽ ŘIDIČŮM NAVÍC V PŘÍSLUŠNÝ MOMENT STOUPÁ POVINNOST NESMĚT OHROZIT OSTATNÍ ÚČASTÍKY PROVOZU NA PK - proto řidič PČR byl obviněn ze srážky s 15T v Olšanské)

2.) přečti si zde mé krátké citace z D1/2 znovu a vysvětli mi jak chceš NOUZOVĚ zabrzdit (na což se ptal Demon) tramvaj BEZ POUŽITÍ KOLEJNICOVÉ BRZDY (TZV.MAGNETŮ) :!:

3.) nejde mi o situace bezdůvodného brždění/zastavení, ale o o situace kdy za jednou TRAM (jako před pár lety za IPP DC) či IAD jede další/následující TRAM a to 1. vozidlo je omezeno náhlým vjetím na TT cyklisty (jako před pár lety za tím IPP DC) nebo např. dodávky původně parkující vedle TT (což vzájemně shodně svědčí oba řidiči těch dvou následujících se vozidel - případně je to dokázatelné i záběry pouličního kamerového systému),
- při čemž
a) 1.TRAM/IAD to nouzově/prudce ubrzdila/o, ale druhá/následující TRAM to provozně ubrzdit (např. pro sklouznutí na ještě po dešti vlhké koleji) již nedokázala (případně to dokázala ubrzdit nouzově = na kolejnicové brzdy, ale při tom se zranil někdo z jejích cestujících = MU je stejně)
b) TRAM pás je obdoba vyhrazeného jízdního pruhu
c) existují judikáty, že výhody (např. přednost) vozidel jedoucích vyhrazeným jízdním pruhem/TRAM PÁSEM platí pro všechna vozidla jím jedoucím (nikoliv jen pro ta, kterým je určen) = PŘI NAJÍŽDĚNÍ NEKOLEJOVÝCH VOZIDEL NA TRAM PÁS NESMÍ BÝT OMEZENA NEJEN PO NĚM JEDOUCÍ TRAM, ALE ŽÁDNÉ I NEKOLEJOVÉ VOZIDLO, PROTOŽE MUSÍ BÝT POČÍTÁNO, ŽE ZA NÍM MŮŽE JET TA KOLEJOVÁ TRAMVAJ :!:
d) vzpomeň na tvrzení např.(ale nejen) "bratrů F" ve významu = "vjede-li náhle do cesty cokoliv neživého/obaleného plechem, tak je lepší nebrzdit tzv. na krev a trochu jej trefit, aby pokud možno neujel z místa, resp. alespoň s poškozením, aby na místě zůstal skutečný/prvotní/hlavní přestupce pravidel (či alespoň nějaká stopa po něm - třeba mu upadne i RZ jako jednou v Hloubětíně)!"

Uživatelský avatar
cwapa
Uživatel
Příspěvky: 1754
Registrován: 05.7.2007 23:08
Bydliště: všude doma

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od cwapa » 01.7.2017 22:46

MM-Mikulovsky píše:cwapa: dost se pleteš - něco dělám, ale JE PRO MNE VELMI DŮLEŽITÉ UVĚDOMNĚNÍ SI MÝCH KOLEGŮ, ŽE:

MMM a je tady elaborát opět.

Uživatelský avatar
9001
Uživatel
Příspěvky: 9978
Registrován: 15.11.2003 18:49
Bydliště: Blízko konečné linky 24,51.
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od 9001 » 01.7.2017 22:39

At to čtu jak to čtu, tak to se do toho dostáváš ještě víc... U soudu na tebe vytáhnou, že ty máš daleko vyšší odborné znalosti k řízení vozidla a i přesto si nevzal v úvahu technické možnosti svého vozidla...

Nevím čeho chceš dosáhnout? V D1/2 tě nikdo neobvinuje, pokud použiješ magnety...

U soudu, bez kamerového záznamu, taky neprokážeš, že vozidlo před tebou zastavilo bez důvodu...

MM-Mikulovsky
Uživatel
Příspěvky: 8468
Registrován: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od MM-Mikulovsky » 01.7.2017 22:14

9001 píše:MM: Jenže Vaše vnitropodnikové věci jsou Vaše věc... Zákon o provozu mluví jinak..

Navíc dokaž mi bez kamery, že tam mi tam nevběhl pes/kočka/dítě a já jsem zabrzdil protože jsem prostě chtěl... Nebo ještě lépe co i u soudu prošlo, spletl jsem si pedály :devilsmokin
#-o narážíš snad na:
MM-Mikulovsky píše:......
1.) pražská PČR, dle mých informací, jakékoliv naražení do předchozího vozidla považuje za nedodržení bezpečného odstupu - BYŤ KOMENTÁŘ/VÝKLAD PŘÍSLUŠNÉHO USTANOVENÍ (§19, ODST.1) ŘÍKÁ PODSTATNÉ: "...VZÁJEMNOU VZDÁLENOST VOZIDEL PŘI JÍZDĚ ZA SEBOU TOTO USTANOVENÍ ČÍSELNĚ V METRECH NEURČUJE A ANI URČIT NEMŮŽE, NEBOŤ JE TOTIŽ ZA RŮZNÝCH OKOLNOSTÍ ODLIŠNÁ, VŽDY VŠAK MUSÍ BÝT BEZPEČNÁ, TEDY TAKOVÁ, ABY SNIŽOVALA NA NĚJNIŽŠÍ MOŽNOU MÍRU MOŽNOST SRÁŽKY S VOZIDLEM JEDOUCÍM V PŘEDU. ..." = skutečnost, že došlo ke srážce není důkazem, že nebyla možnost jejího udání se snížena na nejnižší možnou míru = došlo k porušení uvedené povinnosti :!:
Z:arrow: viníkem srážky naopak může být:
a) první havarované vozidlo (jehož řidič jednal viz níže bod 3) :!:
b) účastník provozu, který v rozporu s jeho pravidly náhle ohrozil/omezil 1. havarované vozidlo, které srážce s ním muselo zabránit:
- snížením rychlosti až zastavením
- změnou směru jízdy (při níž mohlo havarovat do jiného účastníka provozu či jakékoliv "překážky" v okolí, při čemž by příslušný řidič neměl být obviňován ze zavinění takové nehody, ale PČR také neojediněle pro ulehčení své práce řidiče z těchto nehod obviňuje)

............
což je z titulu "Kučerová, H.: Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou a předpisy související. 3. vydání. Praha: Leges, 2016, 832 s." (viz příloha), kterou si můžeš např. půjčit v městské knihovně (žel zjistiljsem, že uvedenou judikaturu k tomuto § -pro mne aktuálně důležitému, jsem si z další dvoustrany ofotil nečitelně.)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

MM-Mikulovsky
Uživatel
Příspěvky: 8468
Registrován: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od MM-Mikulovsky » 01.7.2017 21:59

cwapa: dost se pleteš - něco dělám, ale JE PRO MNE VELMI DŮLEŽITÉ UVĚDOMNĚNÍ SI MÝCH KOLEGŮ, ŽE:
1.) vše co tvrdí/jednají nadřízení (nejen v DPP) není pravda/poprávu
2.) odobí (současné) takřka nulové nezaměstnanosti v republice a zároveň nedostatku zaměstnanců ve většině celých odvětví (nikoliv jen jednotlivých firem) je ten nejlepší moment, kdy si nenechat líbit "kálet na hlavu alespoň ty největší lejna"!

3.) předchozí dva příspěvky byly rychlé - jen vybrat potřebné věci uložené na disku.
MM-Mikulovsky píše:..
Z:arrow: DPP pro reakci na stížnost cestující kamerový záznam nepředávej - nech raději stížnost "jen zamést" jako neprokázanou, bez předložení tvých protidůkazů, které (ten záznam) následně naopak můžeš použít jako důkaz při tebou vyvolaném přestupkovém řízení vůči autorovi/ce lživé stížnosti, kterou tě pomlouval u tvého zaměstnavatele, za což touto cestou bude dotyčný/á potrestán (což by mu/ji od DPP ani "nehrozilo")!
- Ovšem já (žel dosud neúspěšně) tvrdím, že zaměstnavatelé mají povinnost zaměstnance chránit před veškerým možným nebezpečím = nejen těžkým následkům napadení, ale i následkům lživých obvinění, což by plnili alespoň varováním potenciálních stěžovatelů (nejlépe v místech možného podání stížnosti - u webového formuláře, nahrávkou na infolince), že proti nepravdivým stížnostem se mohou zaměstnanci bránit v přestupkovém (v závažných případech i trestních) řízeních.
.............
jsem si uvědomil (i díky titulnímu článku ve středečním Právu), že od dneška se významně mění přestupkové právo :!:
vstupují v platnost:
ZÁKON 251/2016 Sb. (ze dne 15. června 2016) o některých přestupcích
ZÁKON 250/2016 Sb.(ze dne 12. července 2016) o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
"zajímavá" mi přijdou ustanovení:
§ 2 - Časová působnost, odst. 2) "Přestupek je spáchán v době, kdy pachatel konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat. Není rozhodující, kdy následek nastane nebo kdy měl nastat." Z:arrow: je zakázané vytvořit, a neodstranit (či minimílně ji neoznačit/včas na ní neupozornit) překážku na PK i dráze, ale jejím následkem může být až náraz vozidla do ní po "nějaké" (i delší) době!
§ 10 - Opomenutí
Jednáním se pro účely tohoto zákona rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel povinen podle jiného právního předpisu nebo úředního rozhodnutí, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání nebo k němuž byl z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů povinen.
§ 24 - Krajní nouze
(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem.
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže toto nebezpečí bylo možno za daných okolností odvrátit jinak nebo následek tímto odvracením způsobený je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl-li ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
§ 25 - Nutná obrana
(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem.
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li tato obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
§ 26 - Svolení poškozeného
(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže někdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.
(2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný jako přestupek dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, o přestupek nejde, mohl-li jednající důvodně předpokládat, že osoba, jejíž zájmy jsou dotčeny, by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům.
(3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení považovat souhlas k ublížení na zdraví.
§ 27 -Přípustné riziko
(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže někdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl k dispozici v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo v rámci svého předmětu činnosti společensky prospěšnou činnost, jíž ohrozí nebo poruší zájem chráněný zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.
(2) O přípustné riziko nejde, jestliže
a) činnost podle odstavce 1 ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by k ní dal v souladu s jiným právním předpisem souhlas,
b) výsledek, k němuž činnost podle odstavce 1 směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, nebo
c) provádění činnosti podle odstavce 1 zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu nebo zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům.
§ 28 -Oprávněné použití zbraně
Přestupek nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.
§ 38 - Povaha a závažnost přestupku
Povaha a závažnost přestupku je dána zejména
a) významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen,
b) významem a rozsahem následku přestupku,
c) způsobem spáchání přestupku,
d) okolnostmi spáchání přestupku,
e) u fyzické osoby též druhem a mírou jejího zavinění, popřípadě pohnutkou, je-li tato znakem skutkové podstaty přestupku,
f) délkou doby, po kterou trvalo protiprávní jednání pachatele nebo po kterou trval protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním pachatele,
g) počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku.
§ 39 - Polehčující okolnosti
Jako k polehčující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že pachatel
a) spáchal přestupek ve věku blízkém věku mladistvých,
b) spáchal přestupek, aby odvrátil útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela naplněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, nebo překročil meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost,
c) napomáhal k odstranění škodlivého následku přestupku nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu,
d) oznámil přestupek správnímu orgánu a při jeho objasňování účinně napomáhal, nebo
e) spáchal přestupek pod vlivem hrozby nebo nátlaku anebo pod tlakem podřízenosti nebo závislosti na jiném.
§ 40 - Přitěžující okolnosti
Jako k přitěžující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že pachatel
a) spáchal přestupek tak, že využil něčí bezbrannosti, podřízenosti nebo závislosti na jiné osobě,
b) spáchal více přestupků,
c) spáchal přestupek opakovaně,
d) zneužil ke spáchání přestupku svého zaměstnání, postavení nebo funkce,
e) spáchal přestupek jako člen organizované skupiny, nebo
f) spáchal přestupek na dítěti, osobě těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí.
§ 47 - Zákaz činnosti
(1) Zakázat lze činnost, ke které je třeba veřejnoprávního oprávnění nebo kterou pachatel vykonává v pracovním nebo jiném obdobném poměru, došlo-li k přestupku při výkonu této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní.
(2) Zákaz činnosti lze uložit jen tehdy, je-li to stanoveno zákonem, a nejvýše na dobu tam stanovenou. Není-li doba zákazu činnosti stanovena, lze zákaz činnosti uložit nejdéle na 3 roky.
(3) Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě úředního opatření učiněného v souvislosti s projednávaným přestupkem již nesměl tuto činnost vykonávat.
(4) Po uplynutí poloviny doby, na niž byl uložen zákaz činnosti, může správní orgán, který zákaz činnosti uložil, od výkonu zbytku tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel prokáže způsobem svého života nebo provedením účinných opatření, že jeho další výkon není potřebný.
(5) Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty.
(6) Zakázat nelze takovou činnost, jejíž výkon zákon ukládá.

výše uvedené předpisy nahrazují dosavadní (27 let platný mnohokráte novelizovaný ještě z doby tzv. federace:
ZÁKON 200/1990 Sb.(České národní rady ze dne 17.května 1990) o přestupcích, který byl nepřehledný už jen skutečností, že většinu přestupků (proti významu nadpisu) neobsahoval, protože jsou uvedené až cca v 2stovkách jiných předpisů (např. zákoně o provozu na PK, o ochraně přírody ....)
Naposledy upravil(a) MM-Mikulovsky dne 01.7.2017 22:25, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
9001
Uživatel
Příspěvky: 9978
Registrován: 15.11.2003 18:49
Bydliště: Blízko konečné linky 24,51.
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od 9001 » 01.7.2017 21:56

MM: Četl jsem to dvakrát a pořád nechápu kde si na to přišel 8-)

Jsi povinen jet tak, aby si nenaboural vozidlo před sebou... Co je na tom k nepochopení?

Ano v zákoně je krásná věta o "náhlé změně rychlosti atd", ale dokaž mi ji :wink: Vběhl mi tam pes/kočka/dítě...

Uživatelský avatar
cwapa
Uživatel
Příspěvky: 1754
Registrován: 05.7.2007 23:08
Bydliště: všude doma

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od cwapa » 01.7.2017 20:38

MMM - že ty máš dnes volno a nudíš se. To jsou opět elaboráty.

MM-Mikulovsky
Uživatel
Příspěvky: 8468
Registrován: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od MM-Mikulovsky » 01.7.2017 20:11

demon píše:.........
A zajímala by mě doslovná citace z dokumentu který "NAŘIZUJE POVINNOST DOKÁZAT ZABRÁNIT SRÁŽCE S PŘEDCHOZÍM VLAKEM/VOZIDLEM POUZE PROVOZNÍM BRŽDĚNÍM, KDYŽ TEN PŘEDCHOZÍ BRZDÍ NOUZOVĚ".
D1/2
§38 - povinnosti řidiče za jízdy, odst.6: "Mezi dvěma za sebou jedoucími vlaky musí řidič následného vlaku udržovat takouvou vzdálenost, na kterou je schopen bezpečně zastavit. Obdobně musí postupovat i při jízdě za nekolejovými vozidly."
+ §39, odst. 2 "Provozní brzda (elektrodynamická) slouží ke snižování rychlosti vlaku a jeho zastavení."
dost. 5 "Nouzové brždění umožňuje zastavení vlaku na kratší zábrzdnou vzdálenost než brzda provozní, používá se k odvrácení hrozícího nebezpečí. použití uvede do činnosti brzdu provozní a brzdu kolejnicovou."
Z:arrow: výklad DPP je, že zastavuje-li se nouzově (pro odvracení NEBEZPEČÍ), tak to není BEZPEČNÉ zastavení (což ti potvrdí jistě např. MF)!

MM-Mikulovsky
Uživatel
Příspěvky: 8468
Registrován: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od MM-Mikulovsky » 01.7.2017 17:18

parrot píše:...
O historii zákazu a povolení kamer nevím. Omlouvám se... Ale myslím, že by i náš zaměstnavatel byl sám proti sobě, kdyby kamery zakázal, protože my řidiči do značné míry chráníme "nejen sebe", ale i majetek zaměstnavatele. Já kameru mám od minulého roku a bez ní bych už ani nevyjel... Ono totiž ta kamera zachytí spoustu věcí okolo, např. smyšlená situace: maminka nedá znamení při nástupu s kočárkem a pak se následně divý že je přivřená ve dveřích, okamžitě posílá stížnost, Ty ji máš druhý den u vedoucího v kanceláři, a při jejím čtení se nestačíš divit. Píše tam jak usilovně mávala rukama. Koukneš na záznam a tam je vidět jak stojí otočená někam směrem mimo přijíždějící tramvaj. Ty samozřejmě budeš chtít následně konfrontaci, kde ji požádáš, aby ti to mávání ukázala.... Ale to jen tak na okraj, na co je tak kamera dobrá : :idea: :D taková stížnost pak bude jistě prokazatelně neoprávněná.
1.) k tučně zvýrazněnému - chráněním majetku zaměstnavatele jsem před necelými 5ti roky argumentoval i já, ale nepomohlo neobdržení napomenutí jako následek SH (viz jpg přílohy), byť jsem odboru kontroly předložil vyjádření ÚOOÚ, že ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a tedy i pravomoc ÚOOÚ se na snímání okolí vozidel MHD nevztahuje (viz příloha doc)!
2.) k podtrženému, byť dnes podání stížností cestujícími je opravdu datováno takřka vzápětí po události, tak na PA tedy určitě do kanceláře vedoucího nepřichází následující ani 2. následující den = SE K ŘIDIČŮM DOSTANE PO DVOU DENNÍ DOBĚ, KTEROU (DLE DPP - VIZ DPK 2017/3, STR.6 ) ÚDAJNĚ MOHOU VIDEOZÁZNAMY UCHOVÁVAT = KDYŽ JE POUŽIJEŠ POZDĚJI, COŽ SE STANE I PŘI TVÝCH NEREÁLNÝCH TERMÍNECH PROTOŽE DO DVOU DNÍ KONFRONTACÍ NESTÍHÁŠ, TAK TĚ DPP NAŘKNE Z PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, A TO UDĚLÁ STEJNĚ (I KDYBY SI MU ZÁZNAM PŘEDAL NÁSLEDUJÍCÍ DEN PO JEHO POŘÍZENÍ), PROTOŽE NEBUDEŠ SCHOPEN SPLNIT (A TEDY PROKÁZAT PROVEDENÍ) JÍM UVEDENOU DALŠÍ POVINNOST O INFORMOVÁNÍ VŠECH OSOB NA ZÁZNAMECH ZACHYCENÝCH O PŘEDÁNÍ TĚCH ZÁZNAMŮ JINÉ OSOBĚ (= DPP) :!:
Z:arrow: DPP pro reakci na stížnost cestující kamerový záznam nepředávej - nech raději stížnost "jen zamést" jako neprokázanou, bez předložení tvých protidůkazů, které (ten záznam) následně naopak můžeš použít jako důkaz při tebou vyvolaném přestupkovém řízení vůči autorovi/ce lživé stížnosti, kterou tě pomlouval u tvého zaměstnavatele, za což touto cestou bude dotyčný/á potrestán (což by mu/ji od DPP ani "nehrozilo")!
- Ovšem já (žel dosud neúspěšně) tvrdím, že zaměstnavatelé mají povinnost zaměstnance chránit před veškerým možným nebezpečím = nejen těžkým následkům napadení, ale i následkům lživých obvinění, což by plnili alespoň varováním potenciálních stěžovatelů (nejlépe v místech možného podání stížnosti - u webového formuláře, nahrávkou na infolince), že proti nepravdivým stížnostem se mohou zaměstnanci bránit v přestupkovém (v závažných případech i trestních) řízeních.

Demon, (Pepa): Doufám, že přiložené (anonimizované) dokumenty DPP dokazují, že se nejedná o žádné "slinty z Palmovky/Braníka", ale naopak to odpovídá uvedenému 5-ti letému období používání kamery Demonem a době řešení uvedeného SH a následnému nezakazování kamer DPP, u kterého jej (díky obdrženému vyjádření ÚOOÚ) prosadila jedna OO (OSPEA).
Je vidět, že žel mnozí velmi rychle zapomínají, že něco bylo špatně a něčí (určité OO) zásluhou se to podařilo napravit!
Navíc jsem dosud neslyšel, že by dispečeři/DPP kamery doporučoval(i).
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Uživatelský avatar
Pepa
Uživatel
Příspěvky: 2152
Registrován: 30.11.2003 9:45
Bydliště: 6004

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od Pepa » 01.7.2017 8:25

Demon: asi tak, ani oficiálně nebo neoficiálně, dokonce dispečeři je i doporučují, zbytek jsou slinty z Palmovky a Braníka :roll: Ovšem už je zase mezi TŠH extrém, kdy mají kameru přímo před xichtem, to taky nepochopíš...

Uživatelský avatar
demon
Uživatel
Příspěvky: 6446
Registrován: 08.4.2006 16:32
Bydliště: Všude dobře, tak co doma...
Kontaktovat uživatele:

Re: Úřední korespondence a rady k ní

Příspěvek od demon » 30.6.2017 23:40

Kameru mám asi pět let a nikdy ani slůvkem mi nikdo (myšleno oficiálně) nenaznačil, že by to bylo cosi zapovězeného, byť se o tom napovídalo spoustu nesmyslů.
A zajímala by mě doslovná citace z dokumentu který "NAŘIZUJE POVINNOST DOKÁZAT ZABRÁNIT SRÁŽCE S PŘEDCHOZÍM VLAKEM/VOZIDLEM POUZE PROVOZNÍM BRŽDĚNÍM, KDYŽ TEN PŘEDCHOZÍ BRZDÍ NOUZOVĚ".

Odpovědět